შემოაბიჯე
დიგიტალურ ქართველოლოგიაში!

ჩვენი შემოთავაზება

2022 წლის აქტივობები

საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა

„პოლიტიკური მეტყველების კულტურა საჯარო გამოსვლებსა და დებატებში“

საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა თემაზე „პოლიტიკური მეტყველების კულტურა საჯარო გამოსვლებსა და დებატებში“ (ქართული პოლიტიკური მეტყველების ლინგვოპოლიტოლოგიური ანალიზი) პირველად ტარდება საქართველოში და მიზნად ისახავს ქართული პოლიტიკური ზეპირმეტყველების ლინგვოპოლიტოლოგიური ანალიზის მეთოდების გაცნობასა და დაუფლებას. საზაფხულო სკოლის პროგრამა მოიცავს როგორც თეორიულ, ისე პრაქტიკულ მეცადინეობებს.

პრეზენტაცია

საერთაშორისო ორენოვანი სამეცნიერო რეფერირებადი ონლაინჟურნალის „დიგიტალური ქართველოლოგია“ პრეზენტაცია

2022 წლის 6 ოქტომბერს 19.00 საათზე საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გაიმართა საერთაშორისო ორენოვანი სამეცნიერო რეფერირებადი ონლაინჟურნალის „დიგიტალური ქართველოლოგია“ პრეზენტაცია.

 

ვორკშოფი

კვლევის თანამედროვე მეთოდები და ტექნოლოგიები ქართველოლოგიაში

ვორკშოფი მიზნად ისახავს კვლევის თანამედროვე მეთოდების შესწავლას ქართველოლოგიაში და ენის ტექნოლოგიების ათვისებასა და მათ პრაქტიკულ გამოყენებას ქართველოლოგიურ კვლევებში. ვორკშოფის მონაწილეების გაეცნობიან ქართველოლოგიის დიდ მონაცემთა ბაზებს და ზეპირმეტყველების დიგიტალური დამუშავების პროგრამულ საშუალებებს (KWIC, FLEX, ELAN).

2021 წლის აქტივობები

ლექციები

საზაფხულო სკოლა „დიგიტალური რუსთველოლოგია“

საზაფხულო სკოლა „დიგიტალური რუსთველოლოგია“ მიზნად ისახავს „ვეფხისტყაოსნის“ ტექსტის კრიტიკულ განხილვასა და პოემის დიგიტალური კვლევის მეთოდების შესწავლას.

ტრენინგები

პოლიტიკური მეტყველების კულტურა საჯარო გამოსვლებსა და დებატებში

ტრენინგი „პოლიტიკური მეტყველების კულტურა საჯარო გამოსვლებსა და დებატებში“ მიზნად ისახავს პოლიტიკური ცნობიერების ამაღლებას როგორც პოლიტიკოსთა, ისე საზოგადოების ფართო ფენებში. 

ვორკშოფები

კორპუსლინგვისტური კვლევის მეთოდები

ვორკშოფი მიზნად ისახავს კვლევის დიგიტალური მეთოდების შესწავლას. ქართველოლოგიის დიდ მონაცემთა ბაზების გაცნობას და ქართული ენის ეროვნული კორპუსის გამოყენების წესებს.

0 +

ონლაინ კურსები

0 +

მონაწილე სტუდენტები

0 +

ლექტორები

0 +

ტრენერები

შემოაბიჯე დიგიტალურ ქართველოლოგიაში!