მანანა თანდაშვილი
მარიამ ყამარაული

„შესავალი დიგიტალურ ქართველოლოგიაში“

გამომცემლობა „ივერიონი“, თბილისი, 2021 წ.

ISBN 978-9941-8-3156-3

ნაშრომში განხილულია დიგიტალური ქართველოლოგიის განვითარების ისტორია და პერსპექტივები, დიგიტალური კვლევის ძირითადი პრინციპები და კორპუსლინგვისტური კვლევის მეთოდები. მიმოხილულია ქართველოლოგიის დიდ მონაცემთა ბაზები, მათი შექმნის ისტორია და მნიშვნელობა. ნაშრომი განკუთვნილია ჰუმანიტარული დარგების სტუდენტებისა და საკითხით დაინტერესებული მკითხველისათვის.

მანანა თანდაშვილი

„ზმნის კონცეპტუალური მოდელირებისათვის ქართულში“

გამომცემლობა „ივერიონი“, თბილისი, 2020 წ.

ISBN 978-9941-8-2853-9

ნა­შრო­მი „ზმნის კონ­ცეპ­ტუ­ა­ლუ­რი მო­დე­ლი­რე­ბი­სა­თვის ქარ­თულ­ში“ წარმო­ად­გენს ქარ­თუ­ლი ზმნის მო­დე­ლი­რე­ბის ალ­ტერ­ნა­ტი­უ­ლი ფორ­მე­ბი­სა და მე­თო­დე­ბის გამო­ყე­ნე­ბის ცდას, კერ­ძოდ, ზმნის კონ­ცეპ­ტუ­ა­ლუ­რი მო­დე­ლი­რე­ბი­სა­თვის წი­ნამ­დე­ბა­რე ნა­შრომ­ში გამო­ყე­ნე­ბუ­ლია ამე­რი­კე­ლი მე­ცნი­ე­რის მარ­ვინ მი­ნსკის ფრე­ი­მუ­ლი თე­ო­რია.

ქართული პოლიტიკური ზეპირმეტყველების დისკურსი (პოლიტიკური ტექსტების ქრესტომათია)​, I-II ტომი

რედ. მ. თანდაშვილი, გამომცემლობა „ივერიონი“, თბილისი, 2020 წ.

ISBN 978-991-8-2854-6

ქარ­თუ­ლი პო­ლი­ტი­კუ­რი ზე­პირ­მე­ტყვე­ლე­ბის დის­კურ­სის ორტომეულში შესულია ქართველ პარლამენტართა გამოსვლები საქართველოს პარლამენტის სხდომებზე (ტომი I) და ქართველი პოლიტიკოსების წინასაარჩევნო ტელეგამოსვლები (ტომი II). ორტომეულში წარმოდგენილი მასალა ასახავს ქართველ პოლიტიკოსთა საპარლამენტო და სატელევიზიო მეტყველების სპეციფიკას და ქართული პოლიტიკური ზეპირმეტყველების თავისებურებებს. 

მანანა თანდაშვილი

„ენისა და კულტურის დოკუმენტირების თანამედროვე მეთოდები და ინსტრუმენტები“

გამომცემლობა უნივერსალი, თბილისი, 2020.

ISBN 978-9941-26-65-9

ნაშრომში განხილულია ენისა და კულტურის დოკუმენტირების თანამედროვე მეთოდები და ინსტრუმენტები, მიმოხილულია თანამედროვე დიგიტალური არქივები, მათი შექმნის ისტორია და ღია რესურსები. ნაშრომში ასევე განხილულია დოკულინგვისტიკის სფეროსათვის რელევანტური ზოგადთეორიული საკითხები, როგორიცაა კულტურის გაგების საკითხი, მეხსიერების ფორმები, კულტურული ტრანსმისია და მისი მნიშვნელობა.

მანანა თანდაშვილი, რამაზ ხალვაში, რუსუდან პაპიაშვილი, მზია ხახუტაიშვილი, გრიგოლ კახიანი, ნანა ცეცხლაძე

„ენისა და კულტურის ელექტრონული დოკუმენტირების თანამედროვე ინსტრუმენტები“

გამომცემლობა უნივერსალი, თბილისი, 2020.

ISBN 978-9941-26-66-6

ნაშრომში განხილულია ენისა და კულტურის ელექტრონული დოკუმენტირების თანამედროვე მეთოდები და ინსტრუმენტები: ELAN-ი და FLEx-ი. ნაშრომი განკუთვნილია ჰუმანიტარული დარგის სტუდენტებისა და ენისა და კულტურის დოკუმენტირების საკითხით დაინტერესებული პირებისათვის.

Uwe Quasthoff, Manana Tandaschwili, Thomas Eckart

Frequency Dictionary of Georgian

NLP Group, University of Leipzig, (Eds: Uwe Quasthoff, Sabine Fiedler, Erla Hallsteinsdóttir; 2018, Leipzig. ISBN 3960232063

ქართული ენის სიხშირული ლექსიკონი წარმოადგენს ქართული ენის ლექსიკის სტატისტიკურ ანალიზს და ემყარება ემპირიულ მონაცემებს, კერძოდ ინტერნეტსივრცეში განთავსებულ ქართულ რესურსებს. ლექსიკონის ბეჭდური ვერსია მოიცავს 10 000 ყველაზე ხშირად ხმარებულ სიტყვას ქართულში. ლექსიკონს ახლავს CD-ROM, რომელშიც წარმოდგენილია 1 მლნ. სიტყვაფორმა დალაგებული სიხშირის მიხედვით.

რამაზ ხალვაში

„დიგიტალური ჰუმანიტარიის შესავალი“

შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ბათუმი, 2018 წ. ISBN 978-9941-462-60-3

დიგიტალური (ციფრული) ჰუმანიტარია ახალი დარგია, რომელიც წარმოიქმნა კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და ჰუმანიტარული კვლევების სინთეზის შედეგად. წინამდებარე სახელმძღვანელო ეძღვნება დიგიტალური ჰუმანიტარიის ისტორიას, კვლევის ინსტრუმენტებს, მეთოდებსა და განვითარების პერსპექტივებს. აქვეა განხილული დიგიტალური ქართველოლოგიისა და კავკასიოლოგიის მიღწევები.

მანანა თანდაშვილი

„ზმნის სემანტიკური ანალიზი ქართულში“

გამომცემლობა მერიდიანი, თბილისი, 2017წ.
ISBN 978-9941-25-344-7

ნაშრომში მოცემული ქართული ზმნის სემანტიკური მოდელი საშუალებას იძლევა უკეთ აღვწეროთ ის მორფოსინტაქსური თავისებურებები, რომლითაც გამოირჩევა ქართული ზმნა. გარდა თეორიული ღირებულებისა, ნაშრომს პრაქტიკული მნიშვნელობაც აქვს – ზმნის სემანტიკური კლასიფიკაციის ის ჩარჩო, რომელიც ნაშრომშია განხილული, კორპუსული კვლევის შედეგებს ემყარება და მნიშვნელოვნად აადვილებს ქართული ენის ავტომატური თარგმანის პრობლემას.

მანანა თანდაშვილი

„რეფერენციულობა ქართულში“

გამომცემლობა ლოგოსი, ფრანკფურტი-თბილისი, 2017 წ.
ISBN 978-9941-468-39-1

ნაშრომში დახასიათებულია რეფერენციის სახეები და მისი ენობრივი გამოხატულების ფორმები ქართულში. საგანგებო ყურადღება ეთმობა აგრეთვე დეიქსისს – აღწერილია დეიქტური სისტემის ასიმეტრიულობა, დეიქსისის ოპერატორები (დეიქტიკონები) და მოცემულია მათი ფუნქციურ სემანტიკური ანალიზი ქართულში.

მანანა თანდაშვილი

„ენის დიგიტალური დოკუმენტირება“ (შესავალი დოკულინგვისტიკაში)

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ბათუმი, 2016. ISBN 978-9941-462-34-4

ნაშრომში პირველად არის განხილულუ დოკულინგვისტიკის საკითხები. ნაშრომი შეიქმნა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დანერგილი მაინორი პროგრამის „დიგიტალური ჰუმანიტარია“ ფარგლებში და მოიცავს ენათა და კულტურათა თანამედროვე დოკუმენტირების როგორც თეორიულ საფუძვლებს, ისე დოკუმენტირების თანამედროვე მეთოდებსა და ინოვაციური ტექნოლოგიების მიმოხილვას.