ქართული პოლიტიკური ზეპირმეტყველების კორპუსი
საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტი „ქართული პოლიტიკური ზეპირმეტყველების კორპუსი“ ქართული ენის ეროვნული კორპუსის ქვეკორპუსს წარმოადგენს და მიზნად ისახავს ქართული პოლიტიკური ზეპირმეტყველების შესწავლას კვლევის დიგიტალური მეთოდების გამოყენებით.
Rustaveli goes digital
საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტი Rustaveligoes digital მიზნად ისახავს შოთა რუსთაველის „ვეფხისტყაოსნის“ თარგმანების პარალელური კორპუსის შექმნას. ამჟამად მიმდინარეობს თარგმანების დიგიტალიზაცია 25 ენაზე და დაპარალელება პოემის ქართულ ტექსტთან.
Previous
Next