დიგიტალური ქართველოლოგია

დიგიტალური ქართველოლოგია

დიგიტალური ჰუმანიტარიის აკადემიის რეცენზირებადი ელექტრონული ორენოვანი სამეცნიერო ჟურნალი

ISSN 2720-8427 (ელექტრონული ვერსია)

ტომი I

ტომი II

ჟურნალი ინდექსირებულია

ელექტრონული ბიბლიოთეკების კატალოგები

დიგიტალური ქართველოლოგია

დიგიტალური ჰუმანიტარიის აკადემიის რეცენზირებადი ელექტრონული ბილინგვური სამეცნიერო ჟურნალი

ჟურნალის შესახებ:
დიგიტალური ჰუმანიტარიის აკადემიის რეცენზირებადი ელექტრონული ბილინგვური სამეცნიერო ჟურნალი „დიგიტალური ქართველოლოგია“ დაარსდა დიგიტალური ჰუმანიტარიის აკადემიის დამფუძნებელთა მიერ და განკუთვნილია დიგიტალურ ჰუმანიტარიაში მოღვაწე სპეციალისტებისათვის. ჟურნალი წარმოდგენს დიგიტალური ჰუმანიტარიის აკადემიისა და და ფრანკფურტის უნივერსიტეტის ემპირიული ენათმეცნიერების ინსტიტუტის კავკასიოლოგიის მიმართულების ერთობლივ სამეცნიერო გამოცემას. ჟურნალი „დიგიტალური ქართველოლოგია“ მიზნად ისახავს საქართველოში დიგიტალური ქართველოლოგიის განვითარების ხელშეწყობას და დიგიტალურ ჰუმანიტარიაში მომუშავე სპეციალისტებისათვის აკადემიური პლატფორმის შექმნას სამეცნიერო ნაშრომების გამოსაქვეყნებლად.
სამეცნიერო საბჭო:
სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე: იოსტ გიპერტი (გერმანია)
სამეცნიერო საბჭოს წევრები: მანანა თანდაშვილი (გერმანია), პაულ მოირერი (ნორვეგია), ბერნარ უტიე (საფრანგეთი), ირინა გურევიჩი (გერმანია), ტომი მაკენერი (ინგლისი)მზექალა შანიძე (საქართველო), თინათინ მარგალიტაძე (საქართველო), ნინო ფირცხალავა (საქართველო), ვახტანგ ლიჩელი (საქართველო)
სამეცნიერო საბჭოს მდივანი: მარიამ ყამარაული (გერმანია)
სარედაქციო საბჭო:
ჟურნალს წარმართავს სარედაქციო საბჭო, რომელიც შედგება დიგიტალურ ჰუმანიტარიაში მოღვაწე ქართველი და უცხოელი მეცნიერებისაგან:
მანანა თანდაშვილი (მთავარი რედაქტორი), დარეჯან თვალთვაძე (რედაქტორი), რუსუდან პაპიაშვილი (ტექნიკური რედაქტორი), რამაზ ხალვაში, მაია ლომია, ქეთევან მარგიანი, ქეთევან დათუკიშვილი, ხათუნა ბერიძე, ნათია დუნდუა (პასუხისმგებელი მდივანი), კახაბერ ლორია, ლუკა ნახუცრიშვილი.
დარგები:

ჟურნალში წარმოდგენილია შემდეგი დარგები:

ავტორებისათვის:

საერთაშორისო რეცენზირებადი სამეცნიერო ელექტრონული ჟურნალი „დიგიტალური ქართველოლოგია“ წარმოადგენს სამეცნიერო -საგანმანათლებლო საზოგადოების დიგიტალური ჰუმანიტარიის აკადემია - საქართველო ყოველწლიურ ჟურნალს და მიზნად ისახავს დიგიტალურ ჰუმანიტარიაში მომუშავე სპეციალისტებისათვის აკადემიური პლატფორმის შექმნას სამეცნიერო ნაშრომების გამოსაქვეყნებლად.

ჟურნალის ფორმა და მოცულობა:

სტატიების წარმოდგენის ბოლო ვადა: ყოველი წლის 30 აპრილი.

ჟურნალში გამოსაქვეყნებლად წარმოდგენილი სტატიის ტექნიკური პარამეტრები

1. ზოგადი ინფორმაცია:

2. სტატიის მოცულობა და ტექნიკური პარამეტრები:

3. ბიბლიოგრაფია

რეცენზირება:

ელექტრონული ჟურნალი „დიგიტალური ქართველოლოგია“ ორენოვანია და გამოდის წელიწადში ერთხელ. გამოსაქვეყნებლად წარმოდგენილი სტატიების შეფასებას ახორციელებს ორი დამოუკიდებელი ექსპერტი. რეცენზირების შემდეგ სტატია დამატებით განიხილება ჟურნალის სამეცნიერო საბჭოს მიერ.