საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა

პოლიტიკური მეტყველების კულტურა საჯარო გამოსვლებსა და დებატებში

მიზანი:

საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა თემაზე „პოლიტიკური მეტყველების კულტურა საჯარო გამოსვლებსა და დებატებში“ (ქართული პოლიტიკური მეტყველების ლინგვოპოლიტოლოგიური ანალიზი) პირველად ტარდება საქართველოში და მიზნად ისახავს ქართული პოლიტიკური ზეპირმეტყველების ლინგვოპოლიტოლოგიური ანალიზის მეთოდების გაცნობასა და დაუფლებას. საზაფხულო სკოლის პროგრამა მოიცავს როგორც თეორიულ, ისე პრაქტიკულ მეცადინეობებს, როგორიცაა, მაგალითად, კომუნიკაციის ფორმებისა და მეთოდების გაცნობა, კამათის სტრატეგიებისა და ტექნიკების დაუფლება, მანიპულაციის ენობრივი საშუალებების გაცნობა, საკუთარი კვლევითი უნარ-ჩვევების შეცნობა და პრაქტიკული გამოყენება.
საზაფხულო სკოლა ტარდება დიგიტალური ჰუმანიტარიის აკადემია - საქართველოსა და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თანამშრომლობის ფარგლებში.
პროექტი დაფინანსებულია აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს „უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის პროგრამის“ ფარგლებში.

პროგრამა

26 ივლისი - საზაფხულო სკოლის გახსნა

15:00-15:30 - საზაფხულო სკოლის საზეიმო გახსნა

15:30-16:00 - „ქართული პოლიტიკური ზეპირმეტყველების დისკურსი“, ტ. III (პრეზენტაცია)

I. თეორიული ბლოკი (8 ლექცია)

27 ივლისი

28 ივლისი

II. პრაქტიკული ბლოკი

29 ივლისი

III. ტუტორიუმი

30 ივლისი

31 ივლისი

რეგისტრაციისათვის დააჭირეთ ღილაკს

შემოაბიჯე დიგიტალურ ქართველოლოგიაში!