დიგიტალური ჰუმანიტარიის აკადემიის ონლაინ-პრეზენტაცია (30.05.2021)

როგორ მეტყველებენ ქართველი პოლიტიკოსები? - მანანა თანდაშვილი ქალების ნარატივში (07.05.2021)

სამეცნიერო ნაშრომი "შესავალი დიგიტალურ ქართველოლოგიაში" – იმედის დღე (14.04.2021)

ქართული პოლიტიკური ზეპირმეტყველების დისკურსის ორტომეული - რადიო აჭარა (12.04.2021)

წიგნის პრეზენტაცია – აჭარის ტელევიზია (19.04.2021)