მილენიუმი

დიგიტალური ჰუმანიტარიის აკადემიის ახალგაზრდული სამეცნიერო ჟურნალი

ISSN 2960-9887 (ელექტრონული ვერსია)

ჟურნალის ახალი ნომერი:
ტომი 1, 2023 წ. (სრული ვერსია)

დიგიტალური ჰუმანიტარიის აკადემიის რეცენზირებადი ელექტრონული ბილინგვური სამეცნიერო ჟურნალი „მილენიუმი“ დაარსდა დიგიტალური ჰუმანიტარიის აკადემიის დამფუძნებელთა მიერ და განკუთვნილია ჰუმანიტარიაში და სოციალურ მეცნიერებებში მოღვაწე ახალგაზრდა მკვლევართათვის - მაგისტრანტების, დოქტორანტებისა და პოსტდოქტორანტებისათვის.
ჟურნალი „მილენიუმი“ მიზნად ისახავს მეცნიერთა ახალი თაობის აკადემიური განვითარების ხელშეწყობას - ჰუმანიტარულ დარგებსა და სოციალურ მეცნიერებებში მომუშავე ახალგაზრდა სპეციალისტებისათვის აკადემიური პლატფორმის შექმნას სამეცნიერო ნაშრომების გამოსაქვეყნებლად.

ავტორები და სტატიები:

I. ქართველური ენები

გიორგი ჯღარკავა
ევიდენციალობის კატეგორია და მისი გადმოცემის მექანიზმები ქართველურ ენათა ანდაზებში
ნატო ახალაია
გვარის გრამატიკული კატეგორიისათვის მეგრულ-ლაზურში

II. ფუნქციური გრამატიკა

მარიამ ყამარაული
აპროქსიმატიული ზმნები: სახელური და ზმნური დომენების სიმბიოზი (ქართული ენის მაგალითზე)
მარიამ რუხაძე
გრამატიკალიზებული ადგა ფორმის ფუნქციურ-სემანტიკური ანალიზი

III. კავკასიური ენები

მონიკა რინდ-პავლოვსკი
ზმნური ძირები და ფუძეები ხინალუღურში

IV. ლინგვოპოლიტოლოგია

მარიამ მათიაშვილი
არგუმენტაციული სტრუქტურების ანალიზი: არგუმენტაციის სქემები ქართულ პოლიტიკურ ზეპირმეტყველებაში
ანასტასია ყამარაული
ზვიად გამსახურდიას პოლიტიკური გამოსვლების ანალიზი აფხაზეთისა და ოსეთის ეთნიკურ უმცირესობებთან დაკავშირებით
იულიან ჰაშე, გიორგი ჯღარკავა, სოფიკო ბერულავა
ინტერვიუების ლინგვოპოლიტოლოგიური ანალიზისათვის

V. დიგიტალური რუსთველოლოგია

მაგული ღამბაშიძე
დეონტური მოდალური სემანტიკის მქონე ზმნური ფორმების გადმოცემისათვის "ვეფხისტყაოსნის" ინგლისურ თარგმანებში (მარჯორი უორდროპის, ლინ კოფინისა და დოდონა კიზირიას თარგმანების მიხედვით)
მარინა მჟავანაძე
კონცეპტების მიჯნურისა და მოყვასის კორპუსლინვისტური ანალიზი „ვეფხისტყაოსანსა“ და მის რუსულ თარგმანებში (კონსტანტინე ბალმონტის, შალვა ნუცუბიძისა და არჩილ ხალვაშის თარგმანების მიხედვით)

VI. შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა

ნინი საბაძე
ჰუბრისის მოტივი კომპარატივისტულ ჭრილში (ანგლოსაქსური „ბეოვულფისა“ და ქართული „ამირანიანის“ მიხედვით)

VII. ენის ტექნოლოგიები

მაგომედ მაგომედოვი, ემინე შაჰინგოზი
Bazur - კავკასიის ენები თანამედროვე ტექნოლოგიურ სივრცეში

მილენიუმი

დიგიტალური ჰუმანიტარიის აკადემიის ახალგაზრდული სამეცნიერო ჟურნალი

დიგიტალური ჰუმანიტარიის აკადემიის რეცენზირებადი ელექტრონული ბილინგვური სამეცნიერო ჟურნალი „მილენიუმი“ დაარსდა დიგიტალური ჰუმანიტარიის აკადემია - საქართველოს მიერ ფრანკფურტის უნივერსიტეტის ემპირიული ენათმეცნიერების ინსტიტუტთან თანამშრომლობით და განკუთვნილია ჰუმანიტარიაში და სოციალურ მეცნიერებებში მოღვაწე ახალგაზრდა მკვლევართათვის - დოქტორანტებისა და პოსტდოქტორანტებისათვის.
ჟურნალი „მილენიუმი“ მიზნად ისახავს მეცნიერთა ახალი თაობის აკადემიური განვითარების ხელშეწყობას - ჰუმანიტარულ დარგებსა და სოციალურ მეცნიერებებში მომუშავე ახალგაზრდა სპეციალისტებისათვის აკადემიური პლატფორმის შექმნას სამეცნიერო ნაშრომების გამოსაქვეყნებლად.
სამეცნიერო საბჭო:
ჟურნალს წარმართავს სამეცნიერო საბჭო, რომელიც შედგება ქართველი და უცხოელი მეცნიერებისაგან.
სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე: მანანა თანდაშვილი (გერმანია)
სამეცნიერო საბჭოს წევრები: იოსტ გიპერტი (გერმანია), გერდ კარლინგი (გერმანია), ირინა გურევიჩი (გერმანია), სერგეი კიმი (შვეიცარია), ხათუნა ბერიძე (საქართველო), ემზარ ჯგერენაია (საქართველო), ვახტანგ ლიჩელი (საქართველო), ნანა ლოლაძე (საქართველო), რატი სხირტლაძე (საქართველო).
სამეცნიერო საბჭოს მდივანი: სარა დოპიერალა (აშშ)
სარედაქციო საბჭო:
სარედაქციო საბჭოს წევრები: მარიამ ყამარაული (მთავარი რედაქტორი), ეკა კვირკველია (რედაქტორი), მზია ხახუტაიშვილი, მაია ქუქჩიშვილი, მარიამ მათიაშვილი, მარიამ რუხაძე, გიორგი ჯღარკავა (აღმასრულებელი მდივანი), მარიამ გობიანიძე, ზვიად ზალიკიანი.
დარგები:

ჟურნალში წარმოდგენილია შემდეგი დარგები:

ავტორებისათვის:

ჟურნალის ფორმა და მოცულობა:

სტატიების წარმოდგენის ბოლო ვადა: ყოველი წლის 30 აპრილი.

ჟურნალში გამოქვეყნებული სტატიის ტექნიკური პარამეტრები:

რეცენზირება:

ელექტრონული ჟურნალი „მილენიუმი“ ორენოვანია და გამოდის წელიწადში ერთხელ. გამოსაქვეყნებლად წარმოდგენილი სტატიების შეფასებას ახორციელებს ორი დამოუკიდებელი ექსპერტი. რეცენზირების შემდეგ სტატია დამატებით განიხილება ჟურნალის სამეცნიერო საბჭოს მიერ.

საკონტაქტო ინფორმაცია

სამუშაო საათები

ჩვენი გუნდი ყოველთვის მზად არის გაგიწიოთ კონსულტაცია

ყველა უფლება დაცულია