მილენიუმი

დიგიტალური ჰუმანიტარიის აკადემიის ახალგაზრდული სამეცნიერო ჟურნალი

ISSN 2960-9887 (ელექტრონული ვერსია)

ტომი I

ტომი II

ჟურნალი ინდექსირებულია

მილენიუმი

დიგიტალური ჰუმანიტარიის აკადემიის ახალგაზრდული სამეცნიერო ჟურნალი

დიგიტალური ჰუმანიტარიის აკადემიის რეცენზირებადი ელექტრონული ბილინგვური სამეცნიერო ჟურნალი „მილენიუმი“ დაარსდა დიგიტალური ჰუმანიტარიის აკადემია - საქართველოს მიერ ფრანკფურტის უნივერსიტეტის ემპირიული ენათმეცნიერების ინსტიტუტთან თანამშრომლობით და განკუთვნილია ჰუმანიტარიაში და სოციალურ მეცნიერებებში მოღვაწე ახალგაზრდა მკვლევართათვის - დოქტორანტებისა და პოსტდოქტორანტებისათვის.
ჟურნალი „მილენიუმი“ მიზნად ისახავს მეცნიერთა ახალი თაობის აკადემიური განვითარების ხელშეწყობას - ჰუმანიტარულ დარგებსა და სოციალურ მეცნიერებებში მომუშავე ახალგაზრდა სპეციალისტებისათვის აკადემიური პლატფორმის შექმნას სამეცნიერო ნაშრომების გამოსაქვეყნებლად.
სამეცნიერო საბჭო:
ჟურნალს წარმართავს სამეცნიერო საბჭო, რომელიც შედგება ქართველი და უცხოელი მეცნიერებისაგან.
სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე: მანანა თანდაშვილი (გერმანია)
სამეცნიერო საბჭოს წევრები: იოსტ გიპერტი (გერმანია), გერდ კარლინგი (გერმანია), ირინა გურევიჩი (გერმანია), სერგეი კიმი (შვეიცარია), ხათუნა ბერიძე (საქართველო), ემზარ ჯგერენაია (საქართველო), ვახტანგ ლიჩელი (საქართველო), ნანა ლოლაძე (საქართველო), რატი სხირტლაძე (საქართველო).
სამეცნიერო საბჭოს მდივანი: სარა დოპიერალა (აშშ)
სარედაქციო საბჭო:
სარედაქციო საბჭოს წევრები: მარიამ ყამარაული (მთავარი რედაქტორი), ეკა კვირკველია (რედაქტორი), მზია ხახუტაიშვილი, მაია ქუქჩიშვილი, მარიამ მათიაშვილი, მარიამ რუხაძე, გიორგი ჯღარკავა (აღმასრულებელი მდივანი), მარიამ გობიანიძე, ზვიად ზალიკიანი.
დარგები:

ჟურნალში წარმოდგენილია შემდეგი დარგები:

ავტორებისათვის:

ჟურნალის ფორმა და მოცულობა:

სტატიების წარმოდგენის ბოლო ვადა: ყოველი წლის 30 აპრილი.

ჟურნალში გამოსაქვეყნებლად წარმოდგენილი სტატიის ტექნიკური პარამეტრები.

1. ზოგადი ინფორმაცია:

2. სტატიის მოცულობა და ტექნიკური პარამეტრები:

3. ბიბლიოგრაფია

რეცენზირება:

ელექტრონული ჟურნალი „მილენიუმი“ ორენოვანია და გამოდის წელიწადში ერთხელ. გამოსაქვეყნებლად წარმოდგენილი სტატიების შეფასებას ახორციელებს ორი დამოუკიდებელი ექსპერტი. რეცენზირების შემდეგ სტატია დამატებით განიხილება ჟურნალის სამეცნიერო საბჭოს მიერ.