მილენიუმი ტომი I

დიგიტალური ჰუმანიტარიის აკადემიის ახალგაზრდული სამეცნიერო ჟურნალი

ISSN 2960-9887 (ელექტრონული ვერსია)

ჟურნალის ახალი ნომერი:
ტომი 1, 2023 წ. (სრული ვერსია)

დიგიტალური ჰუმანიტარიის აკადემიის რეცენზირებადი ელექტრონული ბილინგვური სამეცნიერო ჟურნალი „მილენიუმი“ დაარსდა დიგიტალური ჰუმანიტარიის აკადემიის დამფუძნებელთა მიერ და განკუთვნილია ჰუმანიტარიაში და სოციალურ მეცნიერებებში მოღვაწე ახალგაზრდა მკვლევართათვის - მაგისტრანტების, დოქტორანტებისა და პოსტდოქტორანტებისათვის.
ჟურნალი „მილენიუმი“ მიზნად ისახავს მეცნიერთა ახალი თაობის აკადემიური განვითარების ხელშეწყობას - ჰუმანიტარულ დარგებსა და სოციალურ მეცნიერებებში მომუშავე ახალგაზრდა სპეციალისტებისათვის აკადემიური პლატფორმის შექმნას სამეცნიერო ნაშრომების გამოსაქვეყნებლად.

ავტორები და სტატიები:

I. ქართველური ენები

გიორგი ჯღარკავა
ევიდენციალობის კატეგორია და მისი გადმოცემის მექანიზმები ქართველურ ენათა ანდაზებში
ნატო ახალაია
გვარის გრამატიკული კატეგორიისათვის მეგრულ-ლაზურში

II. ფუნქციური გრამატიკა

მარიამ ყამარაული
აპროქსიმატიული ზმნები: სახელური და ზმნური დომენების სიმბიოზი (ქართული ენის მაგალითზე)
მარიამ რუხაძე
გრამატიკალიზებული ადგა ფორმის ფუნქციურ-სემანტიკური ანალიზი

III. კავკასიური ენები

მონიკა რინდ-პავლოვსკი
ზმნური ძირები და ფუძეები ხინალუღურში

IV. ლინგვოპოლიტოლოგია

მარიამ მათიაშვილი
არგუმენტაციული სტრუქტურების ანალიზი: არგუმენტაციის სქემები ქართულ პოლიტიკურ ზეპირმეტყველებაში
ანასტასია ყამარაული
ზვიად გამსახურდიას პოლიტიკური გამოსვლების ანალიზი აფხაზეთისა და ოსეთის ეთნიკურ უმცირესობებთან დაკავშირებით
იულიან ჰაშე, გიორგი ჯღარკავა, სოფიკო ბერულავა
ინტერვიუების ლინგვოპოლიტოლოგიური ანალიზისათვის

V. დიგიტალური რუსთველოლოგია

მაგული ღამბაშიძე
დეონტური მოდალური სემანტიკის მქონე ზმნური ფორმების გადმოცემისათვის "ვეფხისტყაოსნის" ინგლისურ თარგმანებში (მარჯორი უორდროპის, ლინ კოფინისა და დოდონა კიზირიას თარგმანების მიხედვით)
მარინა მჟავანაძე
კონცეპტების მიჯნურისა და მოყვასის კორპუსლინვისტური ანალიზი „ვეფხისტყაოსანსა“ და მის რუსულ თარგმანებში (კონსტანტინე ბალმონტის, შალვა ნუცუბიძისა და არჩილ ხალვაშის თარგმანების მიხედვით)

VI. შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა

ნინი საბაძე
ჰუბრისის მოტივი კომპარატივისტულ ჭრილში (ანგლოსაქსური „ბეოვულფისა“ და ქართული „ამირანიანის“ მიხედვით)

VII. ენის ტექნოლოგიები

მაგომედ მაგომედოვი, ემინე შაჰინგოზი
Bazur - კავკასიის ენები თანამედროვე ტექნოლოგიურ სივრცეში