დიგიტალური ჰუმანიტარიის აკადემიის დამაარსებლები

მანანა თანდაშვილი

აღმასრულებელი დირექტორი/დირექტორთა საბჭოს ხელმძღვანელი
(CV)

ირაკლი გურგენიძე

ადმინისტრაციული დირექტორი/დირექტორთა საბჭოს წევრი

ლევან ქათამაძე

დამფუძნებელი/დირექტორთა საბჭოს წევრი