ტრენინგი „პოლიტიკური მეტყველების კულტურა საჯარო გამოსვლებსა და დებატებში“

მიზანი:

ტრენინგი „პოლიტიკური მეტყველების კულტურა საჯარო გამოსვლებსა და დებატებში“ მიზნად ისახავს პოლიტიკური ცნობიერების ამაღლებას როგორც პოლიტიკოსთა, ისე საზოგადოების ფართო ფენებში. ტრენინგი მოიცავს თეორიულ და პრაქტიკულ საკითხებს, როგორიცაა მაგალითად, კომუნიკაციის ფორმებისა და მეთოდების გაცნობა, კამათის სტრატეგიებისა და ტექნიკების დაუფლება, მანიპულაციის ენობრივი საშუალებების გაცნობა, საკუთარი უნარ-ჩვევების შეცნობა და პრაქტიკული გამოყენება.

მსმენელთა რაოდენობა და პირობები:

პროგრამა

I. ტრენინგ-ბლოკი (19-24 ივლისი, თბილისი / 26-31 ივლისი, ბათუმი)

19 ივლისი, თბილისი / 26 ივლისი, ბათუმი

10.00 - 13.00 სთ.

14.00 - 17.00 სთ.

20 ივლისი, თბილისი / 27 ივლისი, ბათუმი

10.00 - 13.00 სთ.

14.00 - 17.00 სთ.

21 ივლისი, თბილისი / 28 ივლისი, ბათუმი

10.00 - 13.00 სთ.

14.00 - 17.00 სთ.

22 ივლისი, თბილისი / 29 ივლისი, ბათუმი

10.00 - 13.00 სთ.

14.00 - 17.00 სთ.

II. პოდიუმ-დისკუსია პოლიტიკურ თემებზე

23 - 24 ივლისი, თბილისი / 30 - 31 ივლისი, ბათუმი

10.00 სთ.

რეგისტრაციისათვის დააჭირეთ ღილაკს

შემოაბიჯე დიგიტალურ ქართველოლოგიაში!